Działalność spółki 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. posiada doświadczenie w wykonywaniu usług związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej, w tym:

 • budową i przebudową linii i stacji kolejowych,
 • remontami bieżącymi i głównymi torów,
 • budową i remontami obiektów inżynieryjnych,
 • podbijaniem toru,
 • oczyszczaniem podsypki,
 • chemicznym usuwaniem roślinności,
 • naprawą, utrzymaniem i budową sieci trakcyjnej,
 • prowadzeniem nadzorów inwestorskich,
 • naprawą, konserwacją i przygotowaniem do rewizji urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego,
 • świadczeniem usług dźwigami i podnośnikami samochodowo-koszowymi,
 • wynajmem maszyn i sprzętu do robót torowych i budowlanych.

Od 2018 r. podążając za potrzebami rynku wyszliśmy poza dotychczasowy zakres działalności obejmujący w większości prace utrzymaniowe w branży torowej. Ekspansywnie wkroczyliśmy na rynek kolejowy związany z projektami inwestycyjnymi. Stałe rozszerzenie kompetencji pracowniczych oraz parku maszynowego umożliwiły rozwój Spółki w poszczególnych branżach do których zaliczyć można branżę inżynieryjną, elektroenergetyczną, a także sieć trakcyjną. W ostatnich latach firma pozyskała specjalistów (inżynierów) z uprawnieniami budowlanymi w rozwijanych branżach, co pozwoliło powołać:

 • Zespół Robót Nawierzchniowych,
 • Zespół Obsługi Geodezyjnej,
 • Zespół Robót Inżynieryjnych,
 • Zespół Robót Elektroenergetycznych,
 • Zespół Robót Automatyki.

Realizujemy zadania związane z infrastrukturą torową głównie na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

  

W szczególności wykonujemy:

 

Naprawy i bieżące utrzymanie nawierzchni kolejowej

Budowę i modernizację nawierzchni kolejowej

Budowę i modernizację podtorza kolejowego

Budowę i modernizację odwodnienia podtorza kolejowego w zakresie

Pełny zakres robót ziemnych (nasypy, wykopy)

Naprawy i bieżące utrzymanie podtorza kolejowego

Przygotowanie i obsługę realizacji budowy i modernizacji obiektów infrastruktury kolejowej

Budowę i remonty obiektów inżynieryjnych

Budowę i przebudowę linii i stacji kolejowych

Spedycję i transport materiałów nawierzchni kolejowej i maszyn do robót torowych