Pracuj z nami 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertami pracy. 

 

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. poszukuje pracowników
na stanowiska:

 

Kierownik Budowy (Project Manager)

Kierownik Budowy (Project Manager)

Miejsce pracy: obszar kraju

Opis stanowiska:

 • koordynacja działań i nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych przez Spółkę projektów /robót/ budowlanych;
 • analiza potrzeb i definiowanie zakresu projektu /robót/ oraz planowanie harmonogramów;
 • zarządzanie budżetem i ryzykiem projektu;
 • tworzenie, rozwijanie oraz wdrażanie nowych metodologii;
 • przygotowywanie analiz technicznych robót budowlanych;
 • zapewnienie efektywnej komunikacji w zespole projektu;
 • wsparcie zespołu przygotowania produkcji w zdobyciu kontraktów w ramach zamówień publicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności budownictwo;
 • udokumentowane posiadanie pełnych uprawnień budowlanych wykonawczych;
 • co najmniej 4 letnie udokumentowane doświadczenie przy realizacji prac uzyskanych w ramach Przetargów Publicznych – nowe inwestycje, infrastruktura kolejowa lub drogowa;
 • doświadczenie w realizacji projektów na podstawie procedur FIDIC;
 • znajomość zagadnień z zakresu planowania strategicznego;
 • umiejętności organizacyjne z naciskiem na detale, dokładny i zorganizowany sposób
  pracy;
 • zarządzanie budżetem;
 • kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność i inicjatywa w działaniu;
 • gotowość odbywania podróży służbowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • uprawnienia budowlane i doświadczenie – bezwzględnie.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zaklad Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Toromistrz

Toromistrz

Miejsce pracy: kontrakty realizowane na terenie całej Polski

Opis stanowiska:

 • nadzór nad pracą grupy pracowników zajmującej się bieżącym utrzymaniem nawierzchni kolejowej, podtorza i budowli inżynieryjnych oraz nad wykonywaniem prac naprawczych gwarantujących bezpieczeństwo ruchu kolejowego;
 • sporządzanie harmonogramów napraw i raportów na temat infrastruktury kolejowej;
 • organizacja pracy i przestrzeganie procesów technologicznych robót przy bieżącym utrzymaniu i konserwacji infrastruktury kolejowej;
 • analiza i definiowanie zakresu potrzeb na remonty, materiały i części do utrzymania torów i rozjazdów;
 • tworzenie, rozwijanie oraz wdrażanie nowych technologii;
 • współpraca oraz nadzór nad firmami wykonującymi zlecone naprawy torów i podtorza;
 • zapewnienie efektywnej komunikacji w zespole;
 • sporządzanie dziennych raportów z wykonywanych czynności dla grupy podległych pracowników.

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze lub średnie o specjalności związanej z budową i utrzymaniem nawierzchni kolejowej;
 • aktualne uprawnienia do pracy na stanowisku toromistrza;
 • doświadczenie w kierowaniu pracami torowymi;
 • znajomość zagadnień z zakresu budowy i utrzymania dróg kolejowych oraz o ruchu drezyn, maszyn torowych i pociągów gospodarczych uruchamianych do wykonywania robót;
 • posługiwanie się schematami rozjazdów, czytanie rysunków technicznych wykonywanie szkiców, a także wykonywanie pomiarów instrumentami do niwelacji i tyczenia osi toru i obiektu;
 • samodzielność, odpowiedzialność oraz inicjatywa w działaniu;
 • dobry stan zdrowia;
 • dyspozycyjność i gotowość odbywania podróży służbowych w tym w weekendy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • bezwzględnie dokumenty potwierdzające uprawnienia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zaklad Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji
na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Geodeta

Geodeta

Miejsce pracy: kontrakty realizowane na terenie kraju
Opis stanowiska:

 • realizacja pomiarów topograficznych, realizacyjnych i powykonawczych;
 • współpraca z kierownikiem budowy w celu prawidłowej realizacji projektu;
 • weryfikacja zgodności wykonanych prac z obowiązującym projektem;
 • inwentaryzacja infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu;
 • kompletowanie operatów geodezyjnych;
 • opracowywanie dokumentacji geodezyjnej projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie w specjalności geodezja;
 • posiadanie uprawnień geodezyjnych;
 • co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie w pracach geodezyjnych;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na budowach linii kolejowych;
 • doskonałe umiejętności organizacyjne pracy własnej oraz współpracy w zespole;
 • kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność oraz inicjatywa w działaniu;
 • dyspozycyjność;
 • gotowość odbywania podróży służbowych na terenie całego kraju.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • udokumentowane uprawnienia geodezyjne – bezwzględnie

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zaklad Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji
na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Maszynista maszyn Plasser&Theurer

Maszynistę wieloczynnościowych maszyn wysokowydajnych
Plasser&Theurer do robót nawierzchni kolejowej

Miejsce pracy: kontrakty realizowane na terenie całej Polski

Opis stanowiska:

 • praca przy naprawie infrastruktury kolejowej;
 • przygotowanie do pracy i obsługa maszyny wysokowydajnej podczas wykonywania robót torowych;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej obsługiwanej maszyny;
 • ewidencjowanie czasu pracy obsady maszyny;
 • wykrywanie i usuwanie usterek stwierdzonych podczas pracy maszyny;
 • przestrzeganie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu i eksploatacji maszyny.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • uprawnienia do obsługi wieloczynnościowej maszyny wysokowydajnej Plasser&Theurer do: podbijania torów i rozjazdów (typu UNIMAT, CSM), oczyszczarki i zgarniarki tłucznia itp.;
 • prawo kierowania maszyną wysokowydajną:
 • doświadczenie w obsłudze maszyny wysokowydajnej;
 • znajomość branży kolejowej w szczególności instrukcji z zakresu ruchu kolejowego;
 • bardzo dobry stan zdrowia;
 • sumienność, obowiązkowość i odpowiedzialność;
 • gotowość do pracy w delegacji;
 • mile widziane uprawnienia kierowcy drezyny i wózka motorowego.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • bezwzględnie dokumenty potwierdzające uprawnienia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zaklad Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji
na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Automatyk sterowania ruchem kolejowym

Automatyk sterowania ruchem kolejowym – kierownik robót

Miejsce pracy: kontrakty realizowane na terenie całej Polski

Opis stanowiska:

 • nadzór i koordynacja prac związanych z montowaniem, obsługiwaniem i eksploatowaniem podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i przejazdach kolejowych;
 • udział w przygotowywaniu ofert na roboty w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym/srk/;
 • udział w wyborze podwykonawców na roboty w zakresie urządzeń srk;
 • nadzór nad firmami wykonującymi zlecone roboty w zakresie urządzeń srk,
 • sporządzanie harmonogramów napraw i raportów w przypadku usterek gwarancyjnych urządzeń srk;
 • analiza i definiowanie zakresu potrzeb na materiały i części do urządzeń srk niezbędnych do realizacji robót.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie/wyższe w specjalności związanej z automatyką sterowania ruchem kolejowym;
 • uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym /srk/;
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracach związanych z urządzeniami srk;
 • znajomość zagadnień z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń srk;
 • samodzielność, odpowiedzialność oraz inicjatywa w działaniu;
 • gotowość odbywania podróży służbowych w tym w weekendy;
 • pełna dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • bezwzględnie dokumenty potwierdzające uprawnienia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zaklad Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Robotnik torowy

Robotnik torowy (praca w torach czynnych)

Miejsce pracy: kontrakty realizowane na terenie kraju

Opis stanowiska:

 • praca przy naprawie infrastruktury kolejowej;
 • wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej.

Wymagania i umiejętności:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe mechaniczne;
 • bardzo dobry stan zdrowia ze względu na pracę w torach czynnych;
 • sumienność, dokładność i odpowiedzialne podejście do pracy;
 • mile widziane prawo jazdy kat. C.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • świadczenia pracownicze wynikające z zatrudnienia np. ubezpieczenie, opieka socjalna, ulgi przejazdowe itp.;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zaklad Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Monter kolejowej sieci trakcyjnej, elektromonter

Monter kolejowej sieci trakcyjnej, elektromonter

Miejsce pracy: kontrakty realizowane na terenie kraju

Opis stanowiska:

 • prace związane z budową i utrzymaniem kolejowej sieci trakcyjnej 3 KV;
 • praca w delegacji.

Wymagania i umiejętności:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe o specjalności elektrycznej lub pokrewnej;
 • uprawnienia SEP w zakresie E powyżej 1 KV;
 • mile widziane: prawo kierowania pociągiem sieciowym, uprawnienia kierownika pociągu gospodarczego i roboczego oraz kierowcy drezyny;
 • doświadczenie przy pracach związanych z budową/utrzymaniem sieci trakcyjnej kolejowej lub tramwajowej;
 • znajomość branży kolejowej w szczególności instrukcji z zakresu ruchu kolejowego;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w torach czynnych i na wysokości pow. 3 m;
 • sumienność, dokładność i odpowiedzialne podejście do pracy;
 • dyspozycyjność.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zaklad Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji
na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapozna-łam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie
dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Elektronik

Elektronik

Miejsce pracy: kontrakty realizowane na terenie kraju

Opis stanowiska:

 • praca przy konserwacji i naprawie maszyn budowlanych;
 • diagnozowanie i usuwanie usterek elektronicznego sterowania układów hydrauliki siłowej i układów pneumatycznych maszyn w miejscu ich pracy;
 • wykonywanie okresowych przeglądów elektronarzędzi, sieci, instalacji i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu ( w ramach posiadanych uprawnień );
 • częste wyjazdy służbowe, do miejsca pracy maszyn na terenie całej Polski.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe w specjalności: elektronik, mechatronik lub pokrewnej;
 • umiejętność czytania elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych układów sterowania;
 • umiejętność obsługi aparatury kontrolno – pomiarowej i wykorzystania dokumentacji technicznej przy naprawach maszyn;
 • umiejętność analizowania przyczyn awarii i usterek maszyn;
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy w torach czynnych;
 • zdolności manualne;
 • sumienność, obowiązkowość i odpowiedzialność;
 • gotowość do pracy w delegacji, dyspozycyjność.
 • mile widziane doświadczenie przy naprawie maszyn do robót kolejowych;
 • mile widziane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • Samochód do dyspozycji.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zaklad Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Operator koparki drogowo - szynowej

Operator koparki dwudrogowej tj. drogowo - szynowej

Miejsce pracy: kontrakty realizowane na terenie całej Polski

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • uprawnienia do obsługi koparki dwudrogowej;
 • doświadczenie w obsłudze koparki dwudrogowej;
 • znajomość branży budowlanej;
 • sumienność, obowiązkowość i odpowiedzialność;
 • gotowość pracy w delegacji;
 • mile widziane uprawnienia kierowcy drezyny i wózka motorowego.

Zakres obowiązków:

 • praca przy naprawie infrastruktury kolejowej;
 • obsługa koparki dwudrogowej.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Kosztorysant - specjalista ds. ofertowania w branży budowlanej / kolejowej

Kosztorysant - specjalista ds. ofertowania w branży budowlanej / kolejowej

Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie ofert przetargowych;
 • sporządzanie kosztorysów i wycen ofertowych;
 • kosztorysowanie robót podstawowych i dodatkowych;
 • kierowanie zapytań ofertowych, ich kompletowanie, weryfikowanie i analiza;
 • przygotowanie budżetów ofertowych w zakresie robót torowych;
 • weryfikacja jakościowa i ilościowa ofert podwykonawców;
 • prowadzenie negocjacji z potencjalnymi podwykonawcami;
 • przeprowadzanie analiz SIWZ;
 • sporządzanie przedmiaru robót i udział w wizjach lokalnych w celu rozpoznania warunków miejscowych;
 • przygotowanie i zarządzanie dokumentacją techniczną;
 • analiza porównawcza założeń ofertowych do stanu realizacji projektów;
 • raportowanie kosztów związanych z zaawansowaniem i postępem robót;
 • odpowiedzialność za realizację prowadzonych projektów w zakresie zaplanowanego budżetu i harmonogramu;
 • monitorowanie rynku budownictwa kolejowego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w specjalności budownictwo, infrastruktura, kolej
  lub pokrewne;
 • mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych lub doświadczenie w pracy na budowie;
 • co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kosztorysanta;
 • znajomość ustawy „Prawo zamówień publicznych”;
 • znajomość ustawy „Prawo budowlane”;
 • znajomość procedur FIDIC;
 • znajomość norm i przepisów obowiązujących w budownictwie kolejowym;
 • znajomość zagadnień z zakresu planowania strategicznego;
 • umiejętności organizacyjne z naciskiem na detale, dokładny i zorganizowany sposób pracy;
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność oraz inicjatywa w działaniu;
 • znajomość programów do kosztorysowania.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zaklad Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Inżynier budowy/kierownika robót

Inżyniera budowy/kierownika robót

Miejsce pracy: Zgierz – obsługa budowy na linii kolejowej Łódź Kaliska – Kutno

Opis stanowiska:

 • udział w opracowywaniu technicznych, materiałowych i organizacyjnych założeń planowych robót budowlanych;
 • prowadzenie dokumentacji budowlanej i technicznej oraz korespondencji związanej z budową;
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania i zaawansowania robót;
 • bieżąca analiza postępu prac oraz kosztów robót kontraktowych i dodatkowych;
 • opracowanie dokumentów odbioru końcowego w tym dokumentacji powykonawczej, przygotowanie raportów i sprawozdań;
 • weryfikacja dokumentacji wykonawczej;
 • raportowanie postępów prac;
 • współpraca przy realizacji zadań z kierownictwem budowy;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane w specjalności budownictwo kolejowe);
 • mile widziane doświadczenie w pracy na budowie w zakresie robót kolejowych oraz posiadanie uprawnień budowlanych;
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office, MS Project, Auto Cad;
 • umiejętności organizacyjne z naciskiem na detale, dokładny i zorganizowany sposób pracy;
 • komunikatywność i dyspozycyjność;
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Skontaktujemy się z wybranymi osobami

Pomiarowy geodezyjny

Pomiarowy geodezyjny

Miejsce pracy: kontrakty realizowane na terenie kraju
Opis stanowiska:

 • praca przy obsłudze geodezyjnej maszyn torowych/ podbijarka torowa /rozjazdowa/, pomiary realizacyjne;
 • wykonywanie pomiarów geodezyjnych osi toru;
 • przygotowywanie raportów oraz opracowywanie wyników pomiarów;
 • weryfikacja zgodności wykonanych prac z obowiązującym projektem.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, mile widziane kierunkowe;
 • umiejętność obsługi instrumentów pomiarowych np.: tachimetr, teodolit, niwelator, odbiornik GPS;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych;
 • gotowość odbywania podróży służbowych na terenie całego kraju.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce;
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych;
 • program sportowo – rekreacyjny i medyczny;
 • ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą.

Wymagane dokumenty:

 • CV

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Maszynista wieloczynnościowych maszyn wysokowydajnych Plasser&Theurer do robót nawierzchni kolejowej

Maszynista wieloczynnościowych maszyn wysokowydajnych Plasser&Theurer do robót nawierzchni kolejowej

Miejsce pracy: kontrakty realizowane na terenie kraju

Opis stanowiska:

 • praca przy naprawie infrastruktury kolejowej;
 • przygotowanie do pracy i obsługa maszyny wysokowydajnej podczas wykonywania robót torowych;
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej obsługiwanej maszyny;
 • ewidencjowanie czasu pracy obsady maszyny;
 • wykrywanie i usuwanie usterek stwierdzonych podczas pracy maszyny;
 • przestrzeganie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu i eksploatacji maszyny.

Wymagania i umiejętności:

 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • uprawnienia do obsługi wieloczynnościowej maszyny wysokowydajnej Plasser&Theurer do: podbijania torów i rozjazdów (typu UNIMAT, CSM), oczyszczarki i zgarniarki tłucznia itp.;
 • prawo kierowania maszyną wysokowydajną;
 • doświadczenie w obsłudze maszyny wysokowydajnej;
 • znajomość branży kolejowej w szczególności instrukcji z  zakresu ruchu kolejowego;
 • bardzo dobry stan zdrowia;
 • sumienność, obowiązkowość i odpowiedzialność;
 • gotowość do pracy w delegacji;
 • mile widziane uprawnienia kierowcy drezyny i wózka motorowego.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • bezwzględnie dokumenty potwierdzające uprawnienia.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zaklad Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Pracownik ds. kosztorysowania i ofertowania

Pracownik ds. kosztorysowania i ofertowania

Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie ofert przetargowych;
 • sporządzanie kosztorysów i wycen ofertowych;
 • kosztorysowanie robót podstawowych i dodatkowych;
 • kierowanie zapytań ofertowych, ich kompletowanie, weryfikowanie i analiza;
 • przygotowanie budżetów ofertowych w zakresie robót torowych;
 • weryfikacja jakościowa i ilościowa ofert podwykonawców;
 • przeprowadzanie analiz SIWZ;
 • sporządzanie przedmiaru robót i udział w wizjach lokalnych w celu rozpoznania warunków miejscowych;
 • przygotowanie i zarządzanie dokumentacją techniczną;
 • analiza porównawcza założeń ofertowych do stanu realizacji projektów;
 • monitorowanie rynku budownictwa kolejowego.

Wymagania i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w specjalności budownictwo, infrastruktura, kolej lub pokrewne;
 • mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych lub doświadczenie w pracy na budowie;
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku kosztorysanta branży budowlanej/kolejowej;
 • znajomość ustawy „Prawo zamówień publicznych”;
 • znajomość ustawy „Prawo budowlane”;
 • znajomość procedur FIDIC;
 • znajomość norm i przepisów obowiązujących w budownictwie kolejowym;
 • umiejętności organizacyjne z naciskiem na detale, dokładny i zorganizowany sposób pracy;
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność oraz inicjatywa w działaniu.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce;
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych;
 • program sportowo – rekreacyjny i medyczny;
 • ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Pracownik ds. analiz ekonomicznych

Pracownik ds. analiz ekonomicznych

Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:

 • przygotowanie prognoz miesięcznych i kwartalnych oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń;
 • bieżąca analiza rachunku wyników w stosunku do planu i prognoz;
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych oraz zarządczych;
 • analiza sprawozdań i planów finansowych oraz formułowanie na jej podstawie wniosków;
 • udział w zamknięciu okresów sprawozdawczych w aspekcie kontrolingu;
 • bieżąca współpraca z innymi działami w zakresie pozyskiwania danych biznesowych niezbędnych do przeprowadzania analizy ekonomicznej;
 • udział w przygotowywaniu budżetów, prognoz, planów wieloletnich oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń;
 • wsparcie Zarządu w obszarze przygotowywania raportów dotyczących działałności operacyjnej Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia itp.);
 • wiedza w zakresie sprawozdawczości finansowej i analizy danych;
 • biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel;
 • analityczne myślenie i umiejętność wyciągania wniosków oraz przedstawiania danych na podstawie przeprowadzonych analiz, a także budowania opisowych komentarzy;
 • umiejętność współpracy z innymi działami i organizacji pracy własnej pod presją czasu;
 • wysoka dbałość o szczegóły;
 • kreatywne, dokładne i odpowiedzialne podejście do pracy.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w grupie kapitałowej posiadającej ugruntowaną pozycję w Polsce;
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych;
 • program sportowo – rekreacyjny i medyczny;
 • ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą.

Wymagane dokumenty:

 • CV

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz ciekawą i pełną wyzwań pracę.

Telefon kontaktowy: (61) 63 33 302 lub adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z „Klauzulą informacyjną”

 

Jakość i doświadczenie
To nas wyróżnia